Współpraca Warunki
Warunki ogólne
 1. Decyzja o zawartości bloga Kreatywnachwila.pl, treści wpisów oraz ogólnym stylu prezentowanych form reklamowych spoczywa na właścicielach bloga.
 2. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl nie ponosi odpowiedzialności za wygląd lub treść dostarczonych materiałów lub form reklamowych.
 3. Z chwilą podpisania zlecenia zleceniodawca potwierdza prawo do posługiwania się we wpisach i formach reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej, oraz że dostarczone materiały i formy reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych właścicielowi bloga Kreatywnachwila.pl w związku z dostarczonymi materiałami, treścią lub formą form reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich).
  5. Dostarczone materiały i formy reklamowe nie mogą naśladować ani symulować jakichkolwiek
  elementów bloga Kreatywnachwila.pl.
 5. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl rezerwuje sobie prawo do oznaczenia opublikowanych wpisów lub emitowanych reklam określeniami: „reklama”, „partner bloga”, „promocja”, “wpis partnerski”, “wpis sponsorowany”, “lokowanie produktu” etc.
 6. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl rezerwuje sobie prawo do usunięcia lub wstrzymania opublikowanego wpisu lub emitowanej reklamy bez prawa do odszkodowania.
 7. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl rezerwuje sobie prawo do żądania dokonania zmiany w dostarczonych materiałach lub formie reklamowej jeżeli są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły co do nich zastrzeżenia.
 8. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia.
Zmiana warunków i anulowanie emisji
 1. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl gwarantuje zleceniodawcy możliwość anulowania, usunięcia wpisu, filmu lub reklamy. Nie zwalnia to jednak zleceniodawcy od zapłacenia pełnej kwoty za zlecenie w ustalonym terminie.
 2. Oświadczenie o zmianie warunków emisji powinno być dostarczone właścicielowi bloga Kreatywnachwila.pl na 3 dni przed terminem zmiany emisji (w formie pisemnej).
 3. Za anulowanie zlecenia uważa się również niedostarczenie przez zleceniodawcę niezbędnych materiałów, bądź nie spełniających wymogów (niesprawnych, niezgodnych z ustalonymi parametrami technicznymi lub uszkodzonych) w wyznaczonym terminie.
Akceptacja materiałów
 1. Zleceniodawca ma prawo do zgłaszania poprawek do wpisów, filmów i reklam emitowanych w ramach umowy, ale nie może ingerować w styl i formę wpisów. Nie może wnosić poprawek w ocenę i opinię o produktach i materiałach opisywanych przez właściciela bloga Kreatywnachwila.pl.
 2. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl zastrzega sobie prawo do decyzji czy poprawki zgłoszone przez zleceniodawcę zostaną zaimplementowane.
 3. Materiały dostarczone przez reklamodawcę nie mogą łamać prawa, swoją zawartością muszą spełniać dobre obyczaje, nie mogą być dokuczliwe lub szkodliwe dla użytkowników serwisu. 
Warunki emisji wpisów i reklam
 1. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl nie przyjmuje gotowych opisów i recenzji, ani żadnych tekstów reklamowych do wpisów sponsorowanych, chyba że z własnej woli cytuje je w treści artykułu.
 2. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl zapewnia, że długość tekstu dla wpisu sponsorowanego nie może być krótsza niż 500 znaków (wliczając spacje). Artykuł będzie zawierał minimum 2 zdjęcia lub 1 film, który zostanie opublikowany na kanale YouTube powiązanym z blogiem.
 3. Wpis sponsorowany formatem i ogólnym wyglądem będzie przypominać opublikowane wpisy na blogu.
 4. Wpis sponsorowany będzie widoczny na głównej stronie bloga minimum 2 tydzień od dnia premiery oraz będzie widoczny minimum 3 miesiące na innych stronach (odpowiadających kategorii wpisu).
 5. Materiały niezbędne do stworzenia wpisu powinny być dostarczone pod adres zamieszkania właściciela bloga Kreatywnachwila.pl najpóźniej na 14 dni przed ustalonym terminem opublikowania wpisu.
 6. Materiały reklamowe powinny być dostarczone właścicielowi bloga Kreatywnachwila.pl najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem emisji reklamy.
 7. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl zastrzega sobie przesunięcie publikacji wpisu lub emisji reklamy jeżeli niezbędne materiały nie zostaną dostarczone w terminie.
 8. Wszelkie materiały powinny być dokładnie opisane.
 9. Dopuszczalne formy kreacji reklamowych to pliki graficzne (jpg, png lub gif) z linkiem lub html. Maksymalny rozmiar jednego pliku graficznego z kreacją reklamową nie może przekroczyć 80KB. 
 10. Jeżeli kreacja reklamowa posiada dźwięk to musi być on domyślnie wyłączony.
 11. Kreacje reklamowe nie może powodować błędów na stronie, na której jest wyświetlana. Nie może powodować znacznego obciążenia procesora, ani zawierać odwołań zewnętrznych (zaciągających dodatkowy kod ze stron zewnętrznych). 
 12. Kreacja reklamowa musi dobrze wyglądać na wszystkich typach urządzeń.
 13. Miejsce wyświetlania kreacji reklamowej będzie ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą. Proponowane miejsca to baner emitowany bezpośrednio pod nagłówkiem serwisu (na stronie głównej, dowolnej stronie z kategorii „Dzieci”, „Gotowanie” lub „Podróże”), baner emitowany na stronie głównej pomiędzy kategoriami „Dzieci” i „Gotowanie” lub „Gotowanie” i „Podróże”, baner emitowany w treści dowolnego wpisu pod pierwszym akapitem, baner emitowany w treści dowolnego wpisu pomiędzy ustalonymi akapitami.
Reklamacje
 1. W przypadku gdy wpis, recenzja, reklama lub inna forma współpracy nie wystąpi lub nie spełni warunków określonych w umowie z winy właściciela bloga Kreatywnachwila.pl, właściciel bloga Kreatywnachwila,pl zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązań w jak najkrótszym terminie lub na dokonanie nowych ustaleń ze zleceniodawcą.
 2. Zleceniodawca traci prawo do reklamacji i wszelkich roszczeń, nie zawiadomił właściciela bloga KreatywnaChwila.pl o ewentualnych wadach w terminie 14 dni od ich wystąpienia lub nie zapłacił w terminie za zlecenie lub nie spełnił innych warunków zawartych w umowie (na przykład nie dostarczył niezbędnych materiałów niezbędnych do wypełnienia zlecenia).
 3. Właściciel strony zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Zleceniodawca nie ma prawa do reklamacji, jeżeli wpis lub reklama nie spełni jego oczekiwań co do ilości emisji. 
Cennik i płatności
 1. Cena za zlecenie ustalana jest z każdym zleceniodawcą indywidualnie, właściciel bloga Kreatywnachwila.pl zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny.
 2. Nie wystawiam faktury za wykonaną pracę. Umowa między właścicielem bloga Kreatywnachwila.pl, a zleceniodawcą powinna być spisana w formie umowy.
 3. Cena ustalona ze wykonanie zlecenia musi być w PLN i zawierać podatek VAT. 
 4. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa zlecający.
Zdarzenia niezależne

1. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających ze zleceń i umów, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza ich kontrolą, na przykład:
a) Aktów, umów rządowych lub międzynarodowych wpływających na działanie strony
b) Strajków lub innych działań protestacyjnych
c) Zdarzeń o charakterze naturalnym, np. powodzi, pożarów lub eksplozji
d) Awarii sieci komputerowej lub jej części, serwerów hostingowych, komputerów
e) Awarii sieci energetycznej

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia niezależnego właściciel bloga Kreatywnachwila.pl zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę i jeżeli to możliwe zaproponować inny termin lub inną formę współpracy.

Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie warunki zawarte na tej stronie wchodzą w życie z dniem 14.02.2021.
 2. Właściciel bloga Kreatywnachwila.pl Zastrzega sobie prawo do zmiany warunków współpracy zawartych na tej stronie w dowolnym momencie.
 3. W sprawach nieuregulowanych na tej stronie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. W momencie podpisania zlecenia lub umowy, zlecający oświadcza, że spory wynikające zawartych umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela bloga Kreatywnachwila.pl.